2013年5月6日 星期一

【技藝101】葫蘆。雕刻庄腳常常看到的葫蘆,早期被用來製成用具,這ma有人利用葫蘆的特性,創作出真媠的雕刻作品,在高雄的龔一舫,無師自通家己創作出來的葫蘆雕,除了參與真濟展覽以外,伊擱特別開班授課,傳授葫蘆雕乎八八風災受災戶,也凍學得一技之長,重新走出新的人生。

我耍這个葫蘆是完全我家己ê興趣
Guá sńg tsit-ê hôo-lôo sī uân-tsuân guá ka-tī ê hìng-tshù.

希望阮這个技術neh,莫予失傳--去。
Hi-bāng gún tsit-ê ki-su̍t neh, mài hōo sit-thuân--khì.

行入龔一舫ê工作室,隨看著一件一件媠閣幼路ê瓠雕,做瓠雕創作30幾冬,作品不時佇國內外展覽,有這款成就,煞是因為民間故事kā啟發
Kiânn ji̍p Kíng It-hóng ê kang-tsok-sik, suî khuànn-tio̍h tsi̍t kiānn tsi̍t kiānn suí koh iù-lōo ê pû-tiau, tsò pû-tiau tshòng-tsok sann-tsa̍p kuí tang, tsok-phín put-sî tī kok-lāi-guā tián-lám, ū tsit-khuán sîng-tsiū, suah sī in-uī bîn-kan kòo-sū kā khé-huat.

做囡仔ê時代愛看he尪仔書啦,彼陣囡仔猶小學仔ê時,啊就戇戇,想講,hóo,真正這葫蘆真正會收妖,啊就心內一直足愛這个葫蘆--ê啦
Tsò gín-á ê sî-tāi ài khuànn he ang-á-tsu lah, hit-tsūn gín-á iáu sió-ha̍k-á ê sî, ah tō gōng-gōng, siūnn kóng, hóo, tsin-tsiànn tse hôo-lôo tsin-tsiànn ē siu-iau, ah tō sim-lāi it-ti̍t tsiok ài tsit-ê hôo-lôo--ê lah.

自細漢佮意美術ê龔一舫,看著田園--裡ê葫蘆,就踮頂懸畫圖做藝量,久--來,想講規氣用雕刻來創作,毋過,揣無人通請教,自按呢食真濟苦湯
Tsū sè-hàn kah-ì bí-su̍t ê Kíng It-hóng, khuànn-tio̍h tshân-hn̂g--lín ê hôo-lôo, tō tiàm tíng-kuân uē-tôo tsò gī-niū, kú--lâi, siūnn kóng kui-khì īng tiau-khik lâi tshòng-tsok, m̄-koh, tshuē bô lâng thang tshíng-kàu, tsū-án-ne tsia̍h tsin tsē khóo-thng.

註解:

做藝量:華語『當消遣』。
苦湯:華語『苦頭』,「食著苦湯」就是華語『吃到苦頭』。

無通去參考,無人咧做--啊,啊所以所有ê技法就是攏家己去想家己去轉變--啊。啊干焦為著拍結,這个葫蘆拍結honnh,予我拗斷--ê毋知幾百粒
Bô thang khì tsham-khó, bô lâng teh tsò--ah, ah sóo-í sóo-ū ê ki-huat tō sī lóng ka-tī khì siūnn ka-tī khì tsuán-piàn--ah. Ah kan-tann uī-tio̍h phah-kat, tsit-ê hôo-lôo phah-kat honnh, hōo guá áu-tn̄g m̄-tsai kuí-pah lia̍p.

技法(烙燒、彩繪、縷空、陽雕)

一个媠ê作品就是講,你ê圖有啥hông看--起-來就是足有活力足有性命,這點是蓋重要。
Tsi̍t ê suí ê tsok-phín tō sī kóng, lí ê tôo ū siánn hông khuànn--khí-lâi tō sī tsiok ū ua̍h-la̍t tsiok ū sènn-miā, tsit-tiám sī kài tiōng-iàu.

作品--行車 大愛村
八八工坊協會honnh,in這就是kā八八工坊一寡受災戶kā組織--起-來,我這馬來tsia就是欲kā in訓練葫蘆ê雕刻
Pat-pat Kang-hong Hia̍p-huē honnh, in tse tō sī kā Pat-pat Kang-hong tsi̍t-kuá siū-tsai-hōo kā tsoo-tsit--khí-lâi, guá tsit-má lâi tsia tō sī beh kā in hùn-liān hôo-lôo ê tiau-khik.

Ns教學

李淑敏
伊會用較簡單ê方式予阮了解講欲按怎學較緊--啊,伊kā伊學會曉ê物件攏有教阮--啊,伊袂藏一步講無愛kā阮教啦
I ē iōng khah kán-tan ê hong-sik hōo gún liáu-kái kóng beh án-tsuánn o̍h khah kín--ah, i kā i o̍h ē-hiáu ê mi̍h-kiānn lóng ū kà guán--ah, i bē tshàng tsi̍t pōo kóng bô-ài kā gún kà lah.

佇台灣算第一个去創作這个葫蘆ê雕刻,啊真希望講已經去摸了30外年--ah,啊這个技術honnh,莫講予失傳--去
Tī Tâi-uân sǹg tē-it-ê khì tshòng-tsok tsit-ê hôo-lôo ê tiau-khik, ah tsin hi-bāng kóng í-king khì bong liáu sann-tsa̍p guā nî--ah, ah tsit-ê ki-su̍t honnh, mài kóng hōo sit-thuân--khì.

龔一舫除起予工作坊ê學員有重頭徛起ê機會,閣會當將技藝傳--出-去,總--是,一路行--來,伊真怨嘆佇台灣民間藝師無hông對重。
Kíng It-hóng tû-khí hōo kang-tsok-hong ê ha̍k-uân ū tîng-thâu khiā-khí ê ki-huē, koh ē-tàng tsiong ki-gē thuân--tshut-khì, tsóng--sī, tsi̍t-lōo kiânn--lâi, i tsin uàn-thàn tī Tâi-uân bîn-kan gē-su bô hông tuì-tiōng.

註解:
對重:華語『重視』。

一寡民間ê藝人--啊,佇厝若無工課,啊就去kā人鬥捀菜--啊,鬥洗碗--啊,就是愛按呢家己去自生自滅生活,所以是真忝啦
Tsi̍t-kuá bîn-kan ê gē-jîn--ah, tī tshù nā bô khang-khuè, ah tō khì kā lâng tàu phâng tshài--ah, tàu sé uánn--ah, tō sī ài án-ne ka-tī khì tsū-sing-tsū-bia̍t sing-ua̍h, sóo-í sī tsin thiám lah.

有人講,作品會用得反映作者ê心靈,龔一舫這馬就親像伊上佮意ê觀音菩薩,歡喜tsu-bui,靜靜仔浸佇咧伊瓠雕ê世界內底。
Ū lâng kóng, tsok-phín ē-īng-tit huán-ìng tsok-tsiá ê sim-lîng, Kíng It-hóng tsit-má tō tshin-tshiūnn i siōng kah-ì ê Kuan-im Phôo-sat, huann-hí tsu-bui, tsīng-tsīng-á tsìm tī leh i pû-tiau ê sè-kài lāi-té.

註解:
Tsu-bui:1. 「不管按怎lóng真歡喜ê款」 2.「心內暗靜仔歡喜」。Tsia是第一个意思。

記者 余榮宗 高雄報導
Kì-tsiá Î Îng-tsong Ko-hiông pò-tō.

1 則留言: